Wonen en bouwen

  • Iedere inwoner heeft recht op fatsoenlijke woonomstandigheden. Wonen heeft direct te maken met leefbaarheid. Een goede huisvesting is dus afhankelijk van de kwaliteit van de bereikbaarheid, van de buurt, van de leefomgeving en van de voorzieningen.
  • De gemeente maakt afspraken met woningbouw- corporaties om gedwongen huisuitzettingen te voorkomen. Dakloosheid in de gemeente moet bestreden worden.
  • De gemeente zorgt voor voldoende betaalbare woningen. Dit betekent dat ze de woningbouw-corporaties op hun oorspronkelijke missie moet blijven wijzen: het uitvoeren en in standhouden van sociale woningbouw. Voor starters blijven voldoende betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar. Kampen Sociaal wil dat een vast percentage sociale huurwoningen binnen de woningvoorraad van de gemeente daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Er is grote vraag naar levensloopbestendige woningen, de gemeente zet zich in, samen met corporaties, om dergelijke woningen te bouwen. 
  • Wijken en kernen zijn geschikt voor elke levensfase, zijn gemengd van opbouw en hebben genoeg groen met buitenspeelruimte. Voorzieningen als scholen, winkels en openbaar vervoer hebben een goede spreiding. De gemeente voorkomt dat er inkomenswijken worden gebouwd en bestrijdt met alle mogelijke middelen langdurige leegstand. Wonen boven winkels wordt gestimuleerd om de binnenstad leefbaar te houden.
  • De IJsseldijk verdient een kwaliteitsimpuls. Kampen Sociaal vindt het onwenselijk dat de melkfabriek gevestigd is in een woonwijk. De gemeente moet zich inspannen voor het verplaatsen van de fabriek elders in de gemeente. Daarbij moet gekeken worden of er gebruik gemaakt kan worden van subsidies vanuit andere overheden. De vrijgekomen plek biedt tal van succesvolle ontwikkelmogelijkheden. 
  • De bestaande Zuiderzeehaven is niet zo succesvol als gehoopt. De meeste bedrijven, die zich in de nabijheid van de haven hebben gevestigd, maken niet of nauwelijks gebruik van vervoer over water. Van permanente bedrijvigheid in de haven is geen sprake. Daarom is een tweede Zuiderzeehaven onwenselijk.