Nieuws

14-11-2023 | 20:30 uur

Preventieve inzet op voorkomen van armoede.

De begroting voor Kampen voor 2024 ziet er ambitieus uit. Kampen Sociaal is daar blij mee. Vooral de extra inzet op het voorkomen van armoede juichen wij toe. De gemeente Kampen zal in 2024 nog actiever en persoonlijker mensen benaderen met bijvoorbeeld een betaalachterstand bij de woningbouw.

Wanneer Kampenaren een betaalachterstand hebben bij instanties (zoals de woningbouw), melden deze instanties dit aan de gemeente. Tot nu toe stuurt de gemeente een brief met informatie over hulp bij armoede en/of schulden naar Kampenaren die hiermee te maken hebben. Kampen Sociaal is van mening dat dit efficiënter en persoonlijker kan. In de begroting voor 2024 is nu structureel geld gereserveerd voor 1 (voltijd) medewerker van de gemeente die niet alleen een brief gaat sturen naar Kampenaren die het financieel moeilijk hebben, maar ook een bezoek komt brengen bij deze mensen thuis.

Raadslid Bos zegt hierover: “de ervaring leert dat in een persoonlijk gesprek vaak veel meer naar voren komt dan alleen de zorgen over geld. Mogelijk hebben mensen ook hulp nodig op andere vlakken in het leven, zoals toegang tot een opleiding of taalvaardigheid bij analfabetisme. Dit soort zaken kom je niet te weten door alleen een brief te sturen”.

Het idee is dus dat Kampenaren op deze wijze efficiënter geholpen kunnen worden en dat een verergering van problematiek kan worden voorkomen. Of mensen wel of niet in gesprek willen met de gemeente blijft uiteraard een eigen keuze.

Naast de door Kampen Sociaal bepleitte verruiming van de armoederegeling (van 110% naar 120% van het minimumloon), het verdubbelen van de waarde van de MeeDoen-bon (van 105 euro, naar 210 euro) en de verruiming van de kindregeling van 110% naar 130%, zijn wij overtuigd van het nut van deze nieuwste grote stap in het bestrijden van armoede in de gemeente.

Zo wordt Kampen weer een stukje socialer!

 

28-03-2023 | 13:43 uur

Binnenstad - Heerlijk wonen in Kampen

Kampen Sociaal wil samen met andere partijen de energie armoede oppakken. 

Kampen Sociaal wil samen met andere partijen de energie armoede oppakken. We beginnen met de binnenstad, omdat daar nu regels zijn die een goede isolatie in de weg staan. Afhankelijk van de beantwoording pakken we dit op. Daarom hebben we onderstaande vragen aan het college gesteld.

Geacht college,

Wij zijn als gemeente druk bezig met maatregelen om energie te besparen en hier onze inwoners bij te ondersteunen. Dat is een goede zaak.  Helemaal nu met de hoge energie prijzen. Nu is echter de situatie dat op dit moment in de binnenstad niet veel kan. Zo mag in veel huizen geen dubbelglas geplaatst worden. En dan hebben we het niet alleen over monumenten maar ook huizen met monumentaal aanzicht. Hierdoor hebben veel bewoners hogere kosten. Veel inwoners hebben het financieel zwaar. Daarnaast is het in het kader van de energietransitie ook van groot belang om deze woningen beter te isoleren. De techniek staat ook niet stil er kan steeds meer, zonder dat het monumentaal aanzicht geschaad wordt. Dit geldt zowel  voor  woningen als winkelpanden.

Daarom hebben wij de volgende vragen: 

  • Welke belemmeringen/ onmogelijkheden met isolatie zijn er nog meer in de binnenstad buiten dubbelglas om? 
  • Is het college bereid om dit op te pakken en te kijken wat er mogelijk is in de binnenstad qua isolatiemogelijkheden of is het college hier al mee bezig? 
  • Is het college bereid om bestaande regelgeving aan te passen. 
  • Op welke termijn kunnen we een aanpassing van bestaande regelgeving verwachten.

Dit alles natuurlijk  met respect voor onze mooie monumenten.

Kampen Sociaal 

Klaas Knijnenberg

07-03-2023 | 18:49 uur

Afbeelding

Kampen Sociaal bespreekt wachttijden huishoudelijke hulp(WMO) met wethouder

KAMPEN - Tijdens de behandeling van de evaluatie van de Ombudsvrouw vorige maand stelde Sabrina Kanis, namens Kampen Sociaal, kritische vragen over de wachttijden van de aanvraag voor huishoudelijke hulp. Naar aanleiding van een persbericht dat Kampen Sociaal in De Brug van 17 januari plaatste, kwamen er verschillende reacties van bezorgde burgers bij Kampen Sociaal binnen over de lange wachttijden tussen de aanvraag van hulp en de inzet door een zorgorganisatie. ‘Het wordt zo moeilijk gemaakt om zelfstandig te blijven wonen, het voelt als een muur waar je tegen aanloopt’, aldus een van de reacties.

Met deze meldingen is Sabrina Kanis in overleg gegaan met verantwoordelijk wethouder Van der Belt die een toezegging deed dat er extra aandacht werd geschonken aan deze problematiek. Volgens de betrokken ambtenaren hield de gemeente zich aan de wettelijke normen. Het probleem was echter dat er niet voldoende personeel bij de verschillende zorgorganisaties is om deze werkzaamheden uit te voeren. Toch zijn afgelopen tijd, mede door de aandacht die aan dit probleem werd gegeven, de wachttijden terug gelopen. Eind vorig jaar stonden 75 personen te wachten op hulp, inmiddels is dit aantal terug gebracht naar 27.

Op 28 februari ging Kampen Sociaal in gesprek met de ombudsvrouw Ingrid Nauta. Inwoners van Kampen kunnen bij haar terecht wanneer ze ontevreden zijn over de uitvoering van zorg en ondersteuning, jeugdhulp of werk en inkomen door de gemeente Kampen. De ombudsvrouw biedt een luisterend oor, onderzoekt een situatie, bemiddelt, geeft onafhankelijk advies en gaat samen met de inwoner en gemeente op zoek naar oplossingen. Nauta was bekend met de situatie maar ziet ook dat de gemeente aan handen gebonden is, wanneer zorgorganisaties niet kunnen leveren door een tekort op de arbeidsmarktZe hoopt wel dat mensen die tegen deze problematiek aanlopen dit blijven melden, zodat bij de nieuwe aanbesteding dit mee kan worden genomen en van een zorgorganisatie meer creativiteit en flexibiliteit kan worden verwacht zodat aan de vraag kan worden voldaan.

De sociaal ombudsvrouw is bereikbaar via 074-2913597

02-02-2023 | 15:40 uur

Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Klaas Knijnenberg van Kampen Sociaal.

Raadspraat: Kampen Sociaal wil ook in de binnenstad aanpak duurzaamheid!

Een nieuw politiek jaar is aangebroken, een jaar van waarvan de financiën van de gemeente op orde zijn. Maar er zijn genoeg uitdagingen voor  de gemeente en de inwoners.

Ik zal me eerst even voor stellen: ik ben Klaas Knijnenberg en ben vanaf de start van Kampen Sociaal bij deze partij betrokken. Eerst 4 jaar als commissielid en sinds we toegetreden zijn tot het college ben ik raadslid.Buiten de officiële vergaderingen om hebben we minimaal 2x in de maand fractie overleg. Daar nemen niet alleen de raads- en commissieleden aan deel, maar ook een aantal schaduw fractieleden. Regelmatig komen er insprekers, bijvoorbeeld een bestuur van sportverenigingen of bewoners als er in hun straat bv nieuwbouw gaat plaatsvinden en ze daar op- en of aanmerkingen of vragen over hebben. 

Eén van de uitdagingen waar we als gemeente voor staan, is de energie transitie. Deze moet op zo’n manier gebeuren dat een ieder mee kan doen en de energie voor een ieder ook betaalbaar blijft. De energie prijzen beginnen gelukkig wat te dalen maar veel mensen staat het water aan de lippen. De gemeente kan natuurlijk niet alles oplossen, maar we kunnen wel randvoorwaarden scheppen. Zo is er tijdens de behandeling van de begroting een motie aangenomen voor groene leges (er hoeft dan minder of geen leges betaald te worden op aanvragen betreffende duurzaam van woningen. Dit wordt momenteel uitgewerkt). 

Verder moet de gemeente ook in gesprek blijven met de verhuurders van woningen in de binnenstad, zodat de woningen beter geïsoleerd gaan worden. Daardoor kunnen de lasten van energie omlaag gaan. Ook zullen er regels aangepast moeten worden. Nu kan er bijvoorbeeld in de binnenstad minder dan in de andere wijken, maar sinds een paar jaar mogen er wel zonnepanelen geplaatst worden onder bepaalde voorwaarden. Maar wat bijvoorbeeld nog niet mag is dubbel glas, in een groot aantal  woningen, i.v.m. monumentaal aanzicht. Dit zijn regels die niet meer van deze tijd zijn. Zo zadelen we deze bewoners op met hoge energie lasten.

We willen dit jaar dan ook met de andere partijen in de raad (oppositie en coalitie ) in gesprek om hier een oplossing voor te vinden, en natuurlijk moet dit met respect voor de monumenten en beeldbepalende panden gedaan worden. 

We zijn als Kampen Sociaal dan ook benieuwd wat uw ervaringen zijn rondom de mogelijk- en onmogelijkheden rondom isolatie, en hoge energie rekeningen.Mochten u die met ons willen delen, dan kan dat via onze email: info@kampensociaal.nl. Hier mogen natuurlijk ook andere reacties en of vragen op binnen komen.

18-01-2023 | 13:25 uur

Sabrina Kanis, commissie lid Samenleven en Bestuur

Kampen Sociaal wil snellere behandeling aanvraag huishoudelijke hulp

KAMPEN - Vorige week werd in de Commissie Samenleving en Bestuur het evaluatierapport (1e helft 2022) van de Ombudsvrouw van Kampen behandeld. Eén van de knelpunten, die naar voren kwamen in dit rapport, was de aanvraag voor huishoudelijke hulp en ondersteuning. Hierdoor kunnen burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en deel blijven nemen aan de maatschappij. 

De wettelijke termijn voor de behandeling van Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) aanvraag is zes weken. In deze termijn moet het WMO-onderzoek worden gedaan. Daarna heeft de gemeente nog 2 weken om een beschikking af te geven. In totaal kan het dus 8 weken duren voordat er een besluit is en iemand daadwerkelijk geholpen wordt.

Sabrina Kanis, commissielid van Kampen Sociaal, vindt dit veel te lang: “We kunnen niet aan burgers vragen dat zij twee maanden op zorg moeten wachten. We mogen niet tevreden zijn met alleen het halen van de wettelijke termijnen!” De verantwoordelijk wethouder, J.P. van der Sluis, reageerde dat dit vooral te maken heeft met de procedures die gevolgd moeten worden.

Tijdens het WMO-onderzoek vindt een gesprek plaats, vaak het ‘keukentafelgesprek’ genoemd. Voorbeelden van vragen in zo’n onderzoek gesteld kunnen worden bijvoorbeeld: Wat mankeert u? Wat is uw inkomen? De gemeente kijkt ook naar wat naaste familie nog zelf kan en waar hulp bij nodig is. Ook wordt gevraagd wat familie, buren en vrienden (mantelzorgers) kunnen doen. “Mantelzorgers vervullen een belangrijke en waardevolle rol in onze samenleving. Voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is iets waar we voor moeten waken”, vindt Kanis.

Kampen Sociaal zou graag zien dat het college zich maximaal gaat inzetten op een verdere verkorting van deze procedure, van WMO-melding tot en met het afgeven van de WMO-beschikking. “Als gemeente moeten we ervan uitgaan dat, wanneer er een aanvraag wordt gedaan, dit hard nodig is en zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Naderhand kan worden bekeken of de tijdelijke verstrekking de juiste is en wellicht moet worden bijgesteld.”

Wie een WMO aanvraag wil doen en daar ondersteuning bij wenst kan in de gemeente Kampen voor onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij Zorgbelang Overijssel. 

Kampen Sociaal is benieuwd naar ervaringen van mensen die WMO hebben aangevraagd bij de gemeente Kampen. Dat kan via info@kampensociaal.nl

25-11-2022 | 22:40 uur

eljadabos-raadspraatRaadspraat door Eljada Bos

Zit jij in de politiek?! Een reactie die ik vaak hoor wanneer ik vertel dat ik in de gemeenteraad zit. Vaak volgen daarna ideeen/meningen die mensen hebben over actuele thema’s zoals de Kogge, het hanzepaviljoen, de energieprijzen, de prijzen in de supermarkt.

Ik zal me eerst voorstellen. Ik ben Eljada Bos. Ik werk bij Isala als endoscopieverpleegkundige en heb 3 kinderen. Samen met Lammert Bastiaan en Klaas Knijnenberg ben ik Raadslid voor Kampen Sociaal (KS). Ik kon me goed vinden in waar KS voor staat. Een sterke overheid, een samenleving waarin iedereen in zijn waarde wordt gelaten, wie je ook bent, waar je vandaan komt en wat voor kleur je aan het leven geeft. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht of je arm of rijk bent.

En nu dan de gemeenteraad. In mijn eerste half jaar ben ik er achter gekomen dat het hard werken is wil je iets bereiken. Je moet kennis van zaken hebben en daarvoor heel veel lezen. Onderzoeksrapporten, ingezonden brieven, koersbepalingen, wetgeving, etcetera. 

De vergaderstructuur is op zijn zachtst gezegd voor iemand uit de zorg geen bekend terrein. 

Moties, amendementen, hamerstukken en bespreekstukken, de begrotingsrapportage en perspectiefnota, begrippen die je op de werkvloer niet tegenkomt en allemaal met een ander vergaderprotocol. Bij ieder onderwerp zijn onderzoeken, visies, rapporten of beleidskaders beschreven. Een goed idee kan daardoor al bij voorbaat sneuvelen.

Afgelopen raadsvergadering tijdens de behandeling van de begroting voor 2023 werden vele moties ingediend. 

KS had het idee opgevat om, na het succes van het mooie skatepark, een 3x3 basketbalveldje aan te leggen in het Groene Hart. Het idee sneuvelde al voordat erover gestemd kon worden. Het Groene Hart mag niet verder worden versteend. Een afspraak die in het verleden al eens is gemaakt. 

Jammer voor ons, maar dat is het effect van alle regels, visies, kaders en eeder gemaakte afspraken.

De moties waarin de gemeente wordt verzocht iets te onderzoeken hebben daardoor meer kans van slagen. De VVD-fractie verzocht het college de mogelijkheid te onderzoeken de Burgel schoon en bevaarbaar te maken. Prima idee, dat KS van harte kon steunen. Wij vinden ook dat het belangrijk is een schone Burgel achter te laten voor de generaties na ons en maken graag onze fantastische binnenstad nog aantrekkelijker en levendiger.

Het coalitieprogramma met de titel 'Samen, Durven, Doen', belooft dat we deze raadsperiode durven te doen wat we eerder niet hebben gedaan. Hopelijk blijft het dit keer niet alleen bij durven onderzoeken.

Wij hopen dat jij er binnenkort wat van zult merken en kunt zeggen, hé er gebeurt wat in deze stad. Het is fijn om hier te wonen.

Eljada Bos
Raadslid Kampen Sociaal

25-11-2022 | 22:27 uur

logo_kampensociaal_2022Veelbelovende begroting voor 2023

In de afgelopen maand zijn de besprekingen over de begroting van de gemeente afgerond. Kampen Sociaal (KS) heeft daaraan haar steun gegeven. Hieronder zal ik ingaan op enkele punten die onze aandacht hebben.

Er liggen mooie plannen klaar en het college heeft een flinke opdracht. Daarvoor is er een uitvoeringsprogramma gemaakt. Wanneer je daarnaar kijkt, zie je dat die plannen enorm zijn. Het wordt een enorme uitdaging en gaat grote inzet van de ambtenaren vragen. Ook al is er een toezegging tot uitbreiding van het ambtelijk apparaat, toch wordt er het komend jaar veel van hen verwacht. Wij hebben er vertrouwen in maar zullen het kritisch volgen. Wij verwachten dat jij, als burger, dit zult gaan merken.
We noemen als voorbeeld het onderhoud van het groen in alle wijken. Afgelopen jaren zagen we dat het (on)kruid welig tierde op diverse plaatsen, maar dat er vanwege de opgelegde bezuinigingen nauwelijks iets aan kon worden gedaan. Wij hebben gemerkt dat de mensen zich daaraan hebben geërgerd. Komend jaar is er extra geld begroot om dit onderhoud weer op te pakken. Mocht je toch opmerkingen hierover hebben, meld dit dan, zodat dit alsnog kan worden opgepakt. We hebben de portefeuillehouder gevraagd om, wanneer er toch onvoldoende onderhoud gesignaleerd wordt, de plannen weer bij te stellen.
Wat betreft de minimaregeling: Wij hebben gepleit voor extra uitbreiding naar 120 of 130 %. Alhoewel dit wel voor de kind-regelingen gaat gebeuren hadden we dit toch ook het liefst voor iedereen gezien. Begin volgend jaar wordt het huidige beleid geevalueerd en zal KS in de gaten houden of hierin wellicht bijstelling nodig is. We gaan erop letten dat, als mensen in financiele nood zitten, ze op de juiste wijze geholpen worden en ‘op maat’ de juiste hulp krijgen, zoals toegezegd en afgesproken is in de begrotingsbesprekingen.
Tot onze tevredenheid is de inrichting van het Groene Hart bijna afgerond. Er mogen, wat KS betreft, nog meer mogelijkheden voor diverse activiteiten komen. We zien de drukte en het succes van de skatebaan. KS zegt nu: “Speel daar op in en plaats ook hier een basketbalveldje.” Helaas is dit niet mogelijk omdat er geen extra verstening in het Groene Hart mag komen, ten koste van groen. Maar tot onze voldoening heeft de wethouder van sport toegezegd dat hij met een integraal plan voor de hele stad gaat komen. Daarin gaat bekeken worden waar er extra speelveldjes, waaronder een 3x3 basketbalveldje, moeten gaan komen.
Zoals je weet heeft KS de participatie met de samenleving hoog in het vaandel staan. Wij zullen dan ook in de komende tijd weer kritisch meekijken of dit steeds gebeurt. Jij, als burger, kunt hier een rol in spelen. Denk en kijk met ons mee! Heb je vragen of opmerkingen over ontwikkelingen, laat het ons horen, wellicht kunnen wij als Kampen Sociaal uw geluid in het Gemeentehuis een stem geven!

Namens de fractie van Kampen Sociaal
Lammert Bastiaan