Archief Nieuws

toon alle nieuwsberichten

01-03-2019 | 13:38 uur

zwemles

Belang voor kinderen: zwemles vanaf vijf jaar

Als het aan de gemeenteraad van Kampen ligt gaat het college aan de slag om de leeftijd voor kinderen te verlagen, van zes naar vijf jaar, die op zwemles gaan en gebruik maken van een tegemoetkoming vanuit de gemeente. Donderdagavond steunde de hele raad de oproep van Kampen Sociaal.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor zwemonderwijs voor kinderen moeten ouders een laag inkomen hebben. Nu nog wordt een minimum leeftijd gehanteerd vanaf zes jaar. De raad wil nu dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn als deze verlaagd wordt naar vijf jaar. Na afloop van de raadsvergadering reageerde Kampen Sociaal raadslid Lammert Bastiaan opgetogen: “Als blijkt dat de gevolgen voor gemeente en zwembaden mee vallen kunnen we ook daadwerkelijk zwemonderwijs aan gaan bieden aan kinderen vanaf vijf jaar. Een jaar vroeger beginnen met zwemles betekent voor deze kinderen verhogen van de zwemveiligheid, in een waterrijk land als Nederland niet onbelangrijk.”

De ideale leeftijd om te beginnen met zwemles is lastig vast te stellen. Wetenschappelijk onderzoek is er wel naar gedaan maar de uitkomsten geven geen eenduidig beeld. Waar het ene onderzoek zegt dat de ideale leeftijd vier jaar is, kinderen leren dan spelenderwijs zwemmen, zegt het ander onderzoek dat zes jaar beter is omdat kinderen dan makkelijker kunnen snappen wat de onderwijzer zegt. Bastiaan: “Informeer je bij het zwembad dan wordt vaak het advies gegeven om kinderen te laten starten met vijf jaar, een middenweg die ons heel reëel lijkt.”

Voor de zomer moet inzichtelijk zijn wat de gevolgen van de verlaging zijn. Mocht de uitslag positief zijn, dan kan de regeling na de zomervakantie ingevoerd worden. 

11-02-2019 | 11:11 uur

gotischhuis

Kampen Sociaal: ‘Red Gotisch Huis’

De plaatselijke partij Kampen Sociaal wil dat het college in actie komt om het Gotisch Huis te redden van verder verval. Het historisch gebouw van omstreeks 1500 staat inmiddels 10 jaar leeg en heeft achterstallig onderhoud.  Hoewel het Gotisch Huis geen eigendom van de gemeente is wil de fractie toch actie van het college en heeft ze schriftelijke vragen gesteld.

Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus wil van het college weten welke actie ze gaat ondernemen om verder verval van het eeuwenoude pand tegen te gaan: "Het Gotisch Huis is een van de bijzondere monumenten in onze stad. Tot 2009 deed het dienst als gemeentelijk museum, nadien staat het leeg en is het verval ingetreden. Als we het belangrijk vinden om monumenten te behouden voor de toekomst dan moet je dat ook serieus nemen en ervoor zorgen dat monumenten ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Nu lijkt er weinig aandacht aan het pand besteed te worden, dat is niet alleen jammer te noemen, het is ook zorgelijk."

De fractie vindt dat het college een inspanningsverplichting heeft om het monument te redden, Boddeus: "Er moet nu wat gebeuren, te lang is er te weinig gedaan. Het college moet wat ons betreft snel aan tafel gaan zitten bij de Nationale Monumenten Organisatie, die inmiddels drie jaar eigenaar van het pand is, om met een plan van aanpak te komen."

Drie jaren geleden werd het pand aan de Oudestraat overgedragen door het Rijk aan de Nationale Monumenten Organisatie. Deze organisatie moet ervoor zorgen dat panden die geen Rijksmonument meer zijn een passende bestemming krijgen.

Vragen voor college Gotisch Huis
Het is inmiddels tien jaar geleden dat het gemeentelijk museum vertrokken is uit het Gotisch Huis. Sindsdien staat het pand leeg en is er nog geen passende bestemming voor gevonden. Drie jaren geleden nam de Nationale Monumenten Organisatie het pand over van het Rijk en moet ze zorgdragen voor het oude koopmanshuis. Gemeente Kampen is dan wel geen eigenaar van het huis, het staat wel op het grondgebied van de gemeente Kampen en als monumentenstad moeten we zorg dragen voor dit bijzondere gebouw.

We hebben de volgende vragen:

  • Welke inspanning wil het college doen om verdere achteruitgang van het Gotisch Huis te doen stoppen?
  • Wil het college met de NMO in gesprek gaan, met als doel een passende bestemming te vinden voor het Gotisch Huis? 
  • Ziet het college mogelijkheden om het Gotisch Huis onder de aandacht te brengen bij andere overheden, met als doel het pand te bewaren voor de toekomst? 

Kampen Sociaal, Richard Boddeus

08-01-2019 | 17:00 uur

afvalafval1

Kampen Sociaal wil aanpak zwerfafval

De fractie van Kampen Sociaal wil dat de gemeente meer gaat doen om zwerfafval tegen te gaan. De plaatselijke partij wil van het college weten welke extra inspanning ze gaat leveren om dat te bewerkstelligen en wil dat de hoop troep die in sloten, bermen en in het stuikgewas aanwezig is structureler wordt opgeruimd. 

Volgens fractievoorzitter Richard Boddeus wordt het tijd dat er meer wordt ingezet op het voorkomen van zwerfafval: "Als je door de gemeente fietst zie je veel (plastic) flessen, blik en ander verpakkingsmateriaal in de natuur liggen, dit afval wordt niet of slecht afgebroken, is slecht voor vissen en vogels en bovendien storen veel mensen zich eraan."

Nietsdoen is geen optie volgens Boddeus: "Vorig jaar hebben we als gemeente de statiegeldalliantie ondertekend, het duurt nog twee jaar voordat er mogelijk statiegeld geheven gaat worden op kleine plastic flesjes. Op blik en ander verpakkingsmateriaal gaat dat niet gebeuren, dat belandt in het milieu. Inwoners en organisaties betrekken bij het opruimen van het zwerfafval, voorlichtingscampagne om mensen bewust te maken van de gevolgen of anderszins zouden kunnen helpen om Kampen schoon te houden."

01-10-2018 | 15:37 uur

groen

Kampen Sociaal wil beter onderhoud groen 

De fractie van Kampen Sociaal wil het onderhoud van bomen en struiken weer naar een hoger plan tillen. Tijdens de economische crisis heeft de gemeente Kampen fors bezuinigd op het onderhoud van groen in de wijken, het niveau werd  teruggebracht naar ‘basis’.

Het is nu tijd om weer te investeren in de stad stelt fractievoorzitter Richard Boddeus: "Jarenlang heeft de verzorging van het groen in de gemeente op het laagste niveau gestaan. Nu de crisis voorbij is en er niet meer fors bezuinigd hoeft te worden, mag er wel weer meer onderhoud gepleegd worden. We horen van verschillende kanten dat bomen overlast veroorzaken omdat ze niet om de zoveel tijd gesnoeid worden. Struiken groeien snel en ook deze hebben op zijn tijd onderhoud nodig en het onkruid rijst op meerdere plekken de pan uit."

Kampen Sociaal wil dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aangetrokken worden om het onderhoud te gaan plegen, Boddeus: "Er zitten nog veel mensen thuis te wachten op een baan. Het mes snijdt aan meerdere kanten, de gemeente ligt er mooier bij, mensen krijgen weer een zinvolle dagbesteding en het aantal werkzoekenden neemt af wat goed nieuws is."

01-10-2018 | 15:33 uur

rotonde

Kampen Sociaal: ‘Nieuwe rotonde Spoorlanden verwarrend’

Hij is nog maar een paar weken oud en nu al leidt de nieuwe rotonde aan de Oosterlandenweg in IJsselmuiden tot gefronste wenkbrauwen. Waar doorgaans mensen voorrang hebben als ze eenmaal op de rotonde rijden is dat bij deze rotonde gedeeltelijk het geval en leidt daardoor tot gevaarlijke situaties. De fractie van Kampen Sociaal gaat het college om opheldering vragen: "De gekozen situatie levert onduidelijkheid op voor de chauffeurs."

Fractievoorzitter Richard Boddeus van Kampen Sociaal kreeg te horen dat de nieuwe rotonde verwarring schept: "Zit je eenmaal op de rotonde moet je anderen op een gedeelte van de rotonde voor laten gaan, bij alle andere rotondes in de gemeente is dat niet het geval. Het geeft onduidelijkheid en  de eerste aanrijding heeft daar al binnen 24 uur plaatsgevonden." 

De fractie wil van het college weten waarom er juist voor deze oplossing gekozen is en wat ze aan de ontstane situatie gaan doen. De nieuwe rotonde is aangelegd voor de uitbreiding van industrieterrein Spoorlanden aan de overkant van de Oosterlandenweg.

24-07-2018 | 11:32 uur

bouwlocatieparallelweg

Kampen Sociaal wil opheldering bouwplannen Parallelweg

De fractie van Kampen Sociaal wil opheldering van het college waarom ze in kon stemmen met bouwplannen aan de Parallelweg 1 en 2. Tegen het advies in van haar eigen ambtenaren en de provincie Overijssel heeft het vorige college op de laatste week van haar zittingstermijn goedkeuring gegeven voor de ontwikkeling van woningbouw in dit gebied. De betreffende bouwplannen zijn in strijd met de gebiedsvisie Dorpsrand IJsselmuiden. 

Fractievoorzitter Richard Boddeus is zeer verbaasd over de gang van zaken: "Vorige week werden we onaangenaam verrast door het bericht dat de provincie een duidelijk nee had uitgesproken rondom de plannen voor de Parallelweg. De gemeenteraad is niet actief geïnformeerd, de bestemmingsplanprocedure is inmiddels in gang gezet."

Ook het moment waarop het college toestemming heeft gegeven is opmerkelijk volgens Boddeus: "In de laatste week van het vorige college heeft ze ingestemd met een voorstel waarover een negatief advies is gegeven door alle betrokken partijen en dit toch willens en wetens in procedure gebracht."

De ontwikkeling aan de Parallelweg gaat niet zonder slag of stoot. Al jaren lang is woningbouw op deze locatie een heikel punt omdat in de beginfase bewoners en gemeente tegenover elkaar stonden. 

07-06-2018 | 14:22 uur

gemeentehuis

Kampen Sociaal: ‘Paspoort op afspraak op ongelukkig moment’

De fractie van Kampen Sociaal wil dat de proef ‘paspoort op afspraak’ stopgezet wordt als blijkt dat mensen in de problemen komen. De partij vroeg woensdagavond tijdens de raadsvergadering burgemeester Koelewijn coulant om te gaan met mensen die op de bonnefooi naar het gemeentehuis komen om een reisdocument aan te vragen.

Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus vindt dat de proef op een ongelukkig moment komt: "Over drie weken begint de zomervakantie en veel mensen vragen dan een reisdocument aan. Als mensen naar het gemeentehuis komen en bij de aanmeldzuil weer weg worden gestuurd met het verzoek later op de dag terug te komen zien wij dat niet als service."

Burgemeester Koelewijn lichtte woensdagavond toe waarom de gemeente met de proef gaat starten: "Tijdens de vakantieperiode is het extra druk in het gemeentehuis. Met de aanvraag van reisdocumenten op afspraak proberen we de wachttijd voor de klant te verkorten."

Kampen Sociaal zal tussentijds de vinger aan de pols houden en zal zo nodig aandringen op beëindiging. Een advies heeft Boddeus wel: "Ga nu al naar het gemeentehuis en verleng het reisdocument alvast zodat je straks niet in de problemen komt."

De proef voor het aanvragen van o.a. reisdocumenten start op 1 juli aanstaande.

30-04-2018 | 12:52 uur

logo

Kampen Sociaal wil uitbreiding zwemfonds minima

De politieke partij Kampen Sociaal wil, net als de fractie ChristenUnie/SGP in de Noordoostpolder,  dat meer kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben hun zwemdiploma kunnen halen. De partij gaat de onderhandelende partijen ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks voorstellen dit idee van de buurgemeente over te nemen.

Raadslid Lammert Bastiaan van Kampen Sociaal vindt dat het tijd wordt dat de regeling verruimd moet worden: "Het is nu bijna tien jaar geleden dat het schoolzwemmen afgeschaft werd, toen kreeg ieder kind zwemles ongeacht het inkomen van de ouders. Nu we tien jaar verder zijn zien we dat lang niet ieder kind zwemles krijgt. Vooral kinderen die in armoede leven zitten niet op zwemles. Het zwemfonds, wat eerder werd ingesteld, is een tegemoetkoming. Toch blijkt in de praktijk dat de 300 euro die men alsnog moet betalen voor mensen een drempel te zijn om hun kind aan te melden voor zwemles."

Kampen Sociaal ziet het liefst dat de regeling gaat gelden voor kinderen waarvan de ouders een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Een grotere groep kinderen kan dan gebruik maken van de regeling om te leren zwemmen. Nu is het zwemfonds bedoeld voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. 

20-03-2018 | 14:23 uur

img3914

Kampen Sociaal wil schoolzwemmen terug

Kampen Sociaal wil dat schoolzwemmen weer wordt ingevoerd. De partij wil met de herinvoering van het zwemonderwijs grotere groepen kinderen bereiken die anders niet op zwemles gaan. Enkele jaren geleden werd het schoolzwemmen afgeschaft wegens bezuinigingen. 

Lijsttrekker Richard Boddeus van Kampen Sociaal denkt dat het herintroduceren van het schoolzwemmen kansrijk is: "We horen van veel mensen dat ze het belangrijk vinden dat het schoolzwemmen weer terug moet komen. Die wens spreken niet alleen Kampenaren uit, mensen in heel Nederland vinden dit van groot belang blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Het collectief aanleren van het zwemmen en de zwemvaardigheid onderhouden wordt als voornaamste reden aangevoerd om de terugkeer toe te juichen."

Boddeus vindt dat het opnieuw invoeren van het schoolzwemmen ook om andere redenen van belang is: "Nu zijn er groepen kinderen die niet op zwemles gaan. In een waterrijk land als Nederland is het wel zo veilig dat mensen kunnen zwemmen. De oorzaken om kinderen niet naar les te sturen zijn van verschillende aard. Wel is duidelijk dat mensen met lage inkomens en mensen met een allochtone achtergrond er vaker voor kiezen om hun kinderen niet aan te melden voor de zwemlessen."

11-03-2018 | 10:39 uur

kievitstraat

Kampen Sociaal: ‘Opnieuw vragen college Kievitstraat’

De politieke partij Kampen Sociaal heeft vragen gesteld aan het college over het uitblijven van actie op de hoek Kievitstraat – Haatlanderdijk. Anderhalf jaar geleden werd de hoek betrokken in een deal rondom de Brunneper Bongerd, zou de overtollige grond opgeruimd worden en zouden er vijf bedrijfswoningen gebouwd worden. Acht jaar geleden kocht de gemeente de grond om ontwikkelingen mogelijk te maken, sindsdien is er niets gebeurd op de locatie.

Lijstrekker Richard Boddeus maakt zich al langere tijd hard voor ontwikkelingen in het gebied: "Acht jaar geleden werd door het college aangegeven dat het noodzakelijk was om de hoek een beter aanzicht te geven. We hebben een half miljoen euro betaald om de grond aan te kopen en er niets voor terug gekregen. Jarenlang heb ik vragen gesteld aan het college om de plek aan te pakken. Ontwikkelingen blijven uit en er komt geen actie vanuit het gemeentehuis, nu wordt het tijd om door te pakken. Buurtbewoners kijken al jarenlang tegen een vlakte aan met puin en onkruid, dat moet stoppen."

Boddeus wil van het college weten waarom er nog geen actie is ondernomen aan de Kievitstraat en waarom ze de ontwikkelaar niet aanspreekt op gemaakte afspraken: "In het raadesluit van anderhalf jaar geleden is vastgesteld dat de ontwikkelaar de grond, de verhardingen en het puin op zou ruimen binnen drie weken en daar 70.000,00 euro voor zou krijgen. We zijn 75 weken verder en de locatie is ondanks eerdere aansporingen vanuit de raad nog steeds niet aangepakt, het is een schandvlek in de gemeente."

07-03-2018 | 15:02 uur

zondagopen

Kampen Sociaal: ‘Zondagsopening supermarkten grote gevolgen’

De lokale partij Kampen Sociaal denkt dat openstelling van supermarkten grote gevolgen heeft voor kleine ondernemers, werknemers en voor anderen die werken op zondag in verband met de onregelmatigheidstoeslag. De partij mengt zich nadrukkelijker in het debat rondom de openstelling van supermarkten op zondag nu de actiegroep Kampen op Zondag kiezers oproept om te stemmen op partijen die zich hard maken voor openstelling. 

Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus wil opkomen voor de kleine zelfstandige ondernemers die nabij de supermarkten hun winkel hebben: "De bakker, de slager, de tijdschriftenkiosk en de bloemist enz. zullen inkomsten missen. Deze winkeliers moeten het voor een deel hebben van de toeloop van consumenten naar de supermarkten. Die omzet zullen ze missen als supermarkten hun deuren mogen openen op zondag. De klant die op zondag komt, komt op zaterdag niet. Het is een vorm van oneerlijke concurrentie."

Boddeus denkt ook dat de openstelling gevolgen heeft voor werknemers: "Ik vraag mij af of een sollicitant die niet wil werken op de zondag dan nog in aanmerking komt voor een baan bij een supermarkt. Ook voor personeel wat nu werkt in andere sectoren zal het op termijn gevolgen hebben als we de zondag steeds meer als normale werkdag zien. De onregelmatigheidstoeslagen die betaald worden voor het werken op zondag komen dan in het geding. Politiemensen, verzorgend personeel, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen zullen daar de gevolgen van merken in hun portemonnee. Voor die mensen komt Kampen Sociaal op."

28-02-2018 | 15:39 uur

img3356

Kampen Sociaal: ‘Armoedebeleid voldoet niet’

Het armoedebeleid in de gemeente Kampen kan en moet stukken beter, dat stelt Kampen Sociaal. De partij ontving de afgelopen tijd vanuit diverse kanten signalen dat het beleid rondom armoede niet voldoet. Kampen Sociaal wil dat de komende jaren mensen beter begeleid worden door de gemeente en wil na de verkiezingen dat er werk gemaakt wordt van een beter beleid.

Lijsttrekker Richard Boddeus stelt dat er op veel terreinen winst te behalen valt: "We horen geregeld dat als mensen zich melden bij de gemeente, wat voor veel mensen al een behoorlijke stap is, ze niet afdoende geholpen worden. De bijstand moet een vangnet zijn voor mensen die zich financieel niet kunnen redden, ze vragen niet voor niets bijstand aan. Mensen zeggen zelfs dat de bejegening niet goed is, dat kan natuurlijk niet. 

De enorme papierwinkel om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld  meedoenbonnen of andere voorzieningen is een ander veel gehoorde klacht. De bureaucratische rompslomp kan en moet daarom eenvoudiger. Wat ook tot frustratie leidt zijn de wachttijden om geholpen te worden met schuldsanering, die loopt soms op tot vele maanden. Dat moet beter want hoe eerder je mensen helpt hoe sneller mensen de draad weer kunnen oppakken en zakken ze niet verder af in de problemen."

Volgens Boddeus vallen er nog steeds veel mensen met kleine inkomens tussen wal en schip: "Als we nou de 110% bijstandsnorm, om in aanmerking te komen voor o.a. jeugdcultuur- en sportfonds, ophogen naar 120% dan helpen we daar honderden mensen mee. Die honderden mensen kunnen dan meedoen en hoeven niet aan de kant te staan. Dat kost de gemeente nog geen honderdduizend euro, een relatief laag bedrag in verhouding tot uitgaven door de gemeente Kampen, waar veel mensen mee worden geholpen."

21-02-2018 | 17:42 uur

img3433

Kampen Sociaal: ‘Geen duidelijkheid afronding gemeentewerf’

Er is nog geen duidelijkheid over de afronding van de gemeentewerf en daarom is het onduidelijk of de verplaatsing van de werf een succes is, dat stelt de politieke partij Kampen Sociaal. De verhuizing van de werf, van de Loswal naar het industrieterrein in IJsselmuiden, deed drie jaar geleden veel stof opwaaien. Tegenstanders van de aankoop van de percelen aan de Tasveld vonden dat de aanbestedingsregels, die de raad zelf had vastgesteld, genegeerd werden. De financiële afwikkeling van de werf laat nog op zich wachten, de gemeente is in een juridische procedure verwikkeld met de verkoper van de percelen. 

Volgens Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus laat de afwikkeling van de werf zien dat er destijds een verkeerde beslissing genomen is: "De huidige collegepartijen ChristenUnie, CDA, SGP en VVD waren voorstander van het negeren van de aanbestedingsregels die ze zelf een jaar daarvoor hadden vastgesteld. Er werd besloten de werf niet openbaar aan te besteden zodat alle bouwbedrijven een eerlijke kans zouden krijgen maar een deal te sluiten met de verkoper van de percelen. Toenmalig wethouder Ekker stelde dat er een financieel voordeel behaald zou worden, dat werd in twijfel getrokken door oppositiepartijen. Nu is er onenigheid ontstaan over de afhandeling van de deal en kunnen we de eindbalans nog niet opmaken."

Het dossier verhuizing gemeentewerf verdient geen schoonheidsprijs volgens Boddeus: "Het is tenenkrommend hoe de aankoop destijds verlopen is. Wat krom was werd door collegepartijen recht gepraat, nu hoor je partijen niet over de afhandeling. We kunnen stellen dat de verhuizing een grote soap is gebleken, het voordeel voor de inwoners van Kampen blijft onduidelijk."

12-02-2018 | 17:34 uur

school

Kampen Sociaal wil woningbouw locatie Trekschuit

De politieke partij Kampen Sociaal wil woningbouw op de voormalige locatie van de basisschool de Trekschuit. De school verhuisde een jaar geleden naar Groenendael en staat sindsdien leeg. De partij wil dat er dit jaar nog plannen gemaakt gaan worden om woningbouw op het terrein te realiseren.

Volgens lijsttrekker Richard Boddeus van Kampen Sociaal is er behoefte aan woningbouw in de kern van IJsselmuiden: "Afgelopen najaar heb ik woningbouwvereniging Beter Wonen horen zeggen dat mensen zitten te wachten op betaalbare gelijkvloerse woningen nabij voorzieningen. De locatie van voormalige basisschool de Trekschuit ligt op een steenworp afstand van het winkelcentrum van IJsselmuiden en vlak bij zorgcentrum de Maarlenhof. Ontwikkelen van woningen geschikt voor een- of tweepersoons huishoudens op deze locatie ligt dan ook erg voor de hand en past in de omgeving."

Kampen Sociaal pleit al langer voor levensloopbestendige woningen, Boddeus: "Wij horen van veel oudere mensen dat ze op zoek zijn naar geschikte betaalbare woonruimte zonder grote tuin, nabij voorzieningen. De keus uit dergelijke woningen is beperkt en daarom is het noodzakelijk juist die te bouwen. Kampen Sociaal pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor deze groep mensen."

04-02-2018 | 11:11 uur

kampertrein

Kampen Sociaal: ‘Treinreiziger wordt dupe fout ProRail’

Treinreizigers lijken de dupe te worden van de fouten die ProRail gemaakt heeft bij de aanleg van de spoorrails naar Zwolle, dat stelt de politieke partij Kampen Sociaal. Doordat de ondergrond van het traject onvoldoende blijkt om treinen de gewenste 140 kilometer per uur te laten rijden en de trein toch te laten stoppen op het nieuwe station Stadshagen wordt de overstaptijd in Zwolle verkort.

Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus heeft het college verzocht aan te dringen bij de provincie op een ruimere overstaptijd in Zwolle: "Het is toch te gek voor woorden dat mensen straks hun aansluiting missen en bijna een half uur op een koud station in Zwolle moeten wachten op de volgende trein. Hoewel de gemeente Kampen formeel niets over het openbaar vervoer te zeggen heeft vind ik wel dat het college moet opkomen voor de belangen van de treinreizigers uit en naar Kampen."

ProRail maakte twee maanden geleden bekend, vlak voordat de geëlektrificeerde trein in gebruik genomen werd, dat de bodem van het traject te instabiel zou zijn om de trein 140 kilometer per uur te laten rijden. Die snelheid is nodig om drie maal per uur de trein tussen Kampen en Zwolle te laten rijden, te stoppen op station Stadshagen en korte in-en uitstaptijden door te voeren. Door de fout rijdt de trein nu twee keer per uur en stopt hij op dit moment niet in Stadshagen. Afgelopen week maakte ProRail bekend wel te willen stoppen op station Stadshagen ten koste van de overstaptijd in Zwolle.

03-02-2018 | 11:56 uur

logo

Verslag van bezoek Wilsum

Vorige week zaterdag, de 27e jan. uitgenodigd door Dorpsbelangen Wilsum voor een ontmoeting in het kader van 'Wilsum in aanloop naar de verkiezingen'. Klaas en Lenie zijn hiernaar toe geweest en zijn op de hoogte gebracht van allerlei zaken die in Wilsum en omgeving spelen. Een paar zaken halen we naar voren.

Over de AFVALCONTAINERS vragen de Wilsummers een heroverweging en met de uitleg hierover kunnen wij die ondersteunen. Voor veel mensen is de afstand die volgens gemeentelijk beleid 100m en in de praktijk in Wilsum 300m is, veel te groot om het afval in ondergrondse containers te doen. De huisvuilophaalwagen komt door de kern van het dorp om het buitengebied te bereiken, dus laat het bij het oude en blijf de containers ledigen.

WONINGBOUW en dan gefaseerd en betaalbaar zodat de jongere generatie ook kansen krijgt en daardoor het dorp leefbaar en een goede samenhang blijft bestaan is heel belangrijk.

De plannen voor de AANPAK VAN DE LOSWAL om net zo als vroeger het geval was o.a. een haven aan te leggen met als uitgangspunt "arrangement met de boot langs de dorpen van de IJssel" lijkt ons een uitstekend initiatief.

En dan de extreem lage VLIEGROUTES voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Nu blijkt dat er onjuiste cijfers gebruikt zijn en er een verdubbeling van het geluid kan optreden, vereist dit een reparatie van de MER milieu effect rapportage. Wilsum maakt zich ernstige zorgen en staat erop dat er nader onderzoek wordt verricht.

Op het moment van schrijven van dit verslagje zien we dat de Provincie Overijssel op aandringen van verschillende partijen transparantie en invloed op de Alderstafel 'overbodig' vindt. Hierover is gestemd door de 43 aanwezige statenleden en met name CDA, VVD, D66, CU, SGP zijn tegen deze transparantie en invloed.

Onbegrijpelijk.

Met dank voor de interessante en leerzame morgen,
Klaas Knijnenberg en Lenie van Asselt-van den Berg

29-01-2018 | 17:06 uur

logo

Kampen Sociaal: ‘Er is meer dan een koopzondag’

Moeten winkels open kunnen op zondag of is een algemene koopzondag onwenselijk in Kampen? Het is een vraag die actueel lijkt te worden. Afgelopen weekend stelde D66 landelijk dat de koopzondag inzet moet worden van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe partij Kampen Sociaal vindt dat de discussie breder getrokken moet worden en vindt de opstelling van D66 te eenzijdig.

Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus legt uit waarom hij niet voor een algemene koopzondag is: "Navraag bij ondernemers in de binnenstad leert dat er matig belangstelling voor openstelling is. Nauwelijks omzetverhoging tegenover forse meerkosten, personeel wat extra betaald moet worden en hogere energiekosten, waren een van de meest gehoorde argumenten. Daarnaast willen ondernemers zelf graag deze dag vrij om diverse redenen, de een wil familie of vrienden bezoeken, de ander naar de kerk of musea gaan."

Volgens Boddeus zijn er belangrijkere zaken die geregeld moeten worden en vervolgt zijn betoog: "Kampen heeft andere prioriteiten aan zijn hoofd. Zo zou de armoedebestrijding effectiever aangepakt moeten worden, moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden en moeten we meer mensen aan het werk helpen door ze beter te begeleiden. Ook moeten we plannen gaan maken om de Kogge een goed onderkomen te geven zodat er meer toeristen naar Kampen komen, dat is economisch veel interessanter dan een koopzondag invoeren."

26-01-2018 | 12:52 uur

kieslijst

Kampen Sociaal presenteert kieslijst

De nieuwe lokale partij Kampen Sociaal heeft afgelopen weekend haar kieslijst bekend gemaakt. Lijsttrekker is de in Kampen geboren Richard Boddeus. Boddeus(44), die in het dagelijks leven verpleegkundige is, richtte samen met Lammert Bastiaan en Lenie van Asselt afgelopen najaar Kampen Sociaal op. Welzijnswerker Bastiaan en gepensioneerd ambtenaar Van Asselt, die beiden eveneens geboren zijn in Kampen, staan op plek twee en drie. 

De vierde plek wordt bezet door de politiek ervaren Klaas Knijnenberg die werkzaam is bij de belastingdienst, gevolgd door de jonge horecamedewerkster Dorothe Leene en plek zes is voor kunstenares Kim van Norren. Gepensioneerd onderwijzer uit ’s Heerenbroek Piet de Jong staat op plek zeven en Ursula Penninkhof, die werkzaam is als sociaal pedagogisch hulpverlener, staat op acht.

De lijst wordt gecompleteerd door Wiep Koppert, Gertjan van Wijngaarden, Gerda Douw, Pieter Hartman, Wim Bakker en Frans Leenderts. De bekende politica Rie Woning staat op een 15de plek en sluit daarmee de lijst af. 

Kampen Sociaal doet voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen en zet in op behoud en versterking van sociale verbanden. Ze wil o.a. betere armoedebestrijding, meer betaalbare woonruimte en meer ruimte voor evenementen. De verkiezingen vinden plaats over twee maanden, namelijk op 21 maart. 

26-01-2018 | 12:50 uur

betaalbarewoningen

Kampen Sociaal: ‘Meer betaalbare woningen Reeve’

De nieuwe lokale partij Kampen Sociaal wil dat er meer betaalbare woningen gebouwd gaan worden. Komende week wordt er in de gemeenteraad een voorstel behandeld om in Reeve, de nieuw aan te leggen wijk, voornamelijk dure woningen te bouwen. De partij vindt dat het evenwicht in de woningbouw onder druk komt te staan.

Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus: "Met de toenemende vergrijzing is er nu al vraag naar gelijkvloerse woningen die betaalbaar zijn, geschikt voor kleinere huishoudens en nabij voorzieningen. Huishoudens worden kleiner, jongeren vinden moeilijker een betaalbare woning en ouderen wonen langer thuis, daarom moet deze groep mensen nu en in de toekomst goed bediend worden. Het voorstel wat op tafel ligt voldoet niet aan deze eisen."

Boddeus heeft wel een idee waarom het college komt met een dergelijk voorstel: "Grote kavels bestemd voor dure woningbouw levert de gemeente en de hiermee samenwerkende ontwikkelaar het meeste geld op, vanuit dat oogpunt is het te begrijpen. Echter is het wel de vraag of je voor de komende tien jaar woningen bouwt waar veel vraag naar is. Het risico wordt genomen dat je tussentijds de plannen weer moet aanpassen als blijkt dat de woningverkoop niet wil vlotten. Dat kan leiden tot een toename van kosten en is daarom onwenselijk."

18-01-2018 | 14:00 uur

logo

Kampen Sociaal: 'Een nieuwe partij met nieuwe gezichten en vertrouwde mensen die een brok aan ervaring hebben'

Nog even en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Kampen Sociaal heeft er zin in. De nieuwe plaatselijke partij die eind vorig jaar is opgericht gaat vol goede moed de campagne in. Een nieuwe partij met nieuwe gezichten en vertrouwde mensen die een brok aan ervaring hebben. Kampen Sociaal is een partij die zich puur richt op plaatselijke thema’s als betaalbare woningbouw, een beter armoedebeleid en een cultureel sterke stad die aantrekkelijk is voor zowel eigen inwoners als de toerist.

Kampen Sociaal wil ook meer ruimte voor evenementen. Het huidige beleid is voor de Hanzedagen vastgesteld en voldoet niet meer. De burgemeester sprak recentelijk nog in de raadszaal dat er een Kampen is van voor de Hanzedagen en een Kampen van na deze dagen. "Kampen heeft veel te bieden, dat hebben we gezien. Nu moeten we de mogelijkheden als toeristische stad niet onderschatten en kunnen we het huidig aantal evenementen uitbreiden. Belemmerende regels en overbodige facturen vanuit het gemeentehuis staan nu het organiseren van een evenement in de weg. Zo moeten organisatoren van een evenement op het evenementenplein, de Nieuwe Markt, parkeerplaatsen afkopen voor 1250 euro per dag. Onrealistisch hoog en overbodig. Twee maanden geleden deed ik een poging om deze regel te schrappen echter hielden de ChristenUnie, het CDA en de SGP het voorstel tegen.

Over overbodig  innen van geld gesproken. Vorige maand werd de vraag, in dit blad, aan de burgemeester gesteld waarom er hondenbelasting betaald moet worden. Een uitvoerig antwoord volgde met als conclusie dat de opbrengst van de geinde belasting ten goede komt aan de gemeentekas. Kampen Sociaal is van mening dat de belasting kan vervallen. Het innen van belasting kost de gemeente veel en de eigenaar van een hond kan zijn afvalzakjes prima zelf kopen. De bereidheid om de uitwerpselen van de hond op te ruimen zal toenemen is mijn overtuiging."

Een terugkerend thema waar ik geregeld over schrijf is het dossier Kievitstraat. U weet wel de hoek Kievitstraat – Haatlanderdijk die acht jaar geleden aangekocht moest worden voor een half miljoen euro. De poort naar het industrieterrein zou een aanzienlijke verfraaiing tegemoet zien. Afgelopen zomer stelde ik al vragen aan het college of er nog actie ondernomen wordt op de locatie. Met afgrijzen kijken omwonenden nog steeds tegen een berg puin en onkruid aan. Het lukt schijnbaar niet om in acht jaar tijd een lapje grond van ongeveer 1500m2 strak te trekken.", aldus Richard Boddeus.

04-12-2017 | 13:27 uur

klaas-knijnenberg

Klaas Knijnenberg naar Kampen Sociaal

Klaas Knijnenberg heeft zich aangesloten bij Kampen Sociaal, de politieke partij die komend voorjaar meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. De oud-fractievoorzitter van Gemeentebelang Kampen maakte dat afgelopen week bekend. 

Voor Knijnenberg, die de afgelopen vier jaren politiek niet actief was, begon het weer te kriebelen: "Jarenlang heb ik mij ingezet voor het belang van de inwoners van Kampen, na vier jaar rust wil ik graag mijn steentje weer bijdragen. Kampen Sociaal is een enthousiaste club mensen die oog heeft voor alle mensen in de samenleving, een samenleving waarin iedereen meetelt. Het is ook een partij die oog heeft voor wonen en werken in de binnenstad, iets wat ik, als binnenstadsbewoner, erg belangrijk vind. Bij Kampen Sociaal voel ik mij thuis."

Geboren Kampenaar Knijnenberg, werkzaam bij de belastingdienst, staat op een verkiesbare vierde plek.