Welzijn & zorg

 • Belangrijke levensbehoeften als voeding, onderdak, inkomen, vorming en zinvolle besteding van vrije tijd zijn niet voor iedereen bereikbaar. Langdurige werkloosheid, chronische ziekte of blijvende handicap kan hiervan de oorzaak zijn. De gemeente schept voorwaarden om te kunnen voorzien in deze behoeften. Zorgen voor een optimaal welzijn van alle inwoners van Kampen is hoofdtaak van de gemeente.
 • Het welzijn van mensen kan bijvoorbeeld verstoord raken door het zakken naar een te laag inkomen, door psychische problemen of door een ontstane handicap. Steeds meer vrijwilligers zijn als mantelzorger actief om deze mensen zoveel mogelijk mee te laten doen binnen de Kamper samenleving. De gemeente moet blij zijn met al die mantelzorgers en kent ruimhartig vergoedingen toe. Naast mantelzorg kan professionele hulp worden geboden, zodat samen kan worden gekeken hoe het welzijn kan worden verbeterd en wat de gemeente hierbij kan betekenen.
 • De gemeente zal zich moeten inspannen voor voldoende kwaliteit van de uitvoering van de WMO. Omdat niet iedereen in staat is voor zichzelf op te komen kunnen mensen in de knel komen. 
 • De gemeente ondersteunt projecten, die ouderen helpen bij het zo lang mogelijk houden van een actieve rol in de Kamper samenleving. Hierbij kan worden gedacht aan een computercursus of het toewerken naar een vrijwilligersrol bij een sportclub of museum. 
 • Jongeren vormen de toekomst en zijn daarom belangrijk voor onze gemeente. De jeugd moet de ruimte krijgen om veilig op te groeien in Kampen. Voor jongeren, die buiten het vangnet van gezin of georganiseerde jongerenactiviteiten dreigen te vallen, is er één door de gemeente gesubsidieerde organisatie voor jongerenwerk. Jongeren die gebruik maken van jeugdzorg mogen niet de dupe worden van tekorten zodat ze tussen wal en schip vallen. Er moet vol ingezet worden om de juiste zorg voor deze jongeren te blijven ondersteunen, blijven investeren in jeugdzorg kan problemen op langere termijn voorkomen. 
 • Nodige zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen wijk of dorp. Dit betekent kleinschalige zorg.
 • Bij de aanbesteding door de gemeente van thuiszorg en huishoudelijk hulp, is een minimum tarief voor thuiszorgers één van de voorwaarden. Doordat mensen langer thuis blijven wonen zal de zorgvraag toenemen. De gemeente moet er voor zorgen dat de gewenste zorg op maat uitgevoerd wordt.
 • Eenzaamheid komt steeds vaker voor, dat is niet goed voor diegene die het aangaat en kan leiden tot problemen. Initiatieven die eenzaamheid tegen gaan worden van harte ondersteund door de gemeente. Buurtwerkers kunnen een middel zijn om mensen weer met elkaar in contact te brengen. 
 • De gemeente blijft zich inzetten voor één gecontroleerd gelegaliseerde coffeeshop en de kweek van legale softdrugs. Tegelijkertijd voert ze een actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van softdrugs en hanteert ze strenge eisen om overlast rond de gelegaliseerde coffeeshop te voorkomen.
 • Alcoholmisbruik komt veel voor in de gemeente. Alcoholpreventie komt prominenter op de agenda te staan.
 • De gemeente moet beschikken over een goed sluitende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag.