Wonen en bouwen

  • Krapte op de woningmarkt raakt iedereen maar mensen met lage en modale inkomens het meest. Daarom is het van belang dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor die doelgroep. Dit betekent dat ze de woningbouwcorporaties op hun oorspronkelijke missie moet blijven wijzen: het uitvoeren en in standhouden van sociale woningbouw. 
  • Iedere inwoner heeft recht op fatsoenlijke woonomstandigheden. Wonen heeft direct te maken met leefbaarheid. Een goede huisvesting is dus afhankelijk van de kwaliteit van de bereikbaarheid, van de buurt, van de leefomgeving en van de voorzieningen.
  • De gemeente maakt afspraken met woningbouw- corporaties om gedwongen huisuitzettingen te voorkomen. Dakloosheid in de gemeente moet bestreden worden.
  • Voor starters blijven voldoende betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar. Kampen Sociaal wil dat een vast percentage sociale huurwoningen binnen de woningvoorraad van de gemeente daadwerkelijk wordt gehandhaafd. 
  • Er is grote vraag naar levensloopbestendig wonen. De gemeente zet zich in, samen met corporaties en bouwbedrijven, om dergelijke woningen te bouwen. 
  • Wijken en kernen zijn geschikt voor elke levensfase, zijn gemengd van opbouw en hebben genoeg groen met buitenspeelruimte. Voorzieningen als scholen, winkels en openbaar vervoer hebben een goede spreiding. De gemeente voorkomt dat er inkomenswijken worden gebouwd en bestrijdt met alle mogelijke middelen langdurige leegstand. Wonen boven winkels wordt gestimuleerd om de binnenstad leefbaar te houden.
  • Het opkopen van woningen door huisjesmelkers moet worden tegengegaan. Het is onwenselijk dat mensen geen kans maken op de woningmarkt omdat huizen worden opgekocht door kapitaalkrachtigen. Kopen mensen een huis dan moeten ze deze zelf gaan bewonen. 
  • De meeste bedrijven, die zich in de nabijheid van huidige Zuiderzeehaven hebben gevestigd, maken niet of nauwelijks gebruik van vervoer over water. Van permanente bedrijvigheid in de haven is geen sprake. Daarom is een tweede Zuiderzeehaven onwenselijk.
  • De landelijke omgevingswet wordt in 2022 ingevoerd met als doel meer duidelijkheid, snelheid en vereenvoudiging van regelgeving. Lokaal maatwerk en inspraak moet zo worden ingericht dat belanghebbenden makkelijk de weg kunnen vinden in deze omgevingswet.