Welzijn & zorg

 • Belangrijke levensbehoeften als voeding, onderdak, inkomen, vorming en zinvolle besteding van vrije tijd zijn niet voor iedereen bereikbaar. Langdurige werkloosheid, chronische ziekte of blijvende handicap kan hiervan de oorzaak zijn. De gemeente schept voorwaarden om te kunnen voorzien in deze behoeften. Zorgen voor een optimaal welzijn van alle inwoners van Kampen is hoofdtaak van de gemeente. 
 • De afgelopen jaren heeft de gemeente veel verantwoordelijkheden teruggelegd bij de inwoners, dat heeft maar deels gewerkt. Veel mensen zijn niet in staat om activiteiten te ontwikkelen om mee te doen met de samenleving. De gemeente moet weer de regie nemen om gezondheid te bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan en mensen beter in staat te stellen om mee te doen in de samenleving. 
 • Steeds meer vrijwilligers zijn als mantelzorger actief om deze mensen zoveel mogelijk mee te laten doen binnen de Kamper samenleving. Wij vinden dat de gemeente deze mantelzorgers moet waarderen en hen ruimhartig vergoedingen moet toekennen. Naast mantelzorg kan professionele hulp worden geboden, zodat samen kan worden gekeken hoe het welzijn kan worden verbeterd en wat de gemeente hierbij kan betekenen.
 • De gemeente zal zich moeten inspannen voor voldoende kwaliteit van de uitvoering van de WMO. Omdat niet iedereen in staat is voor zichzelf op te komen kunnen mensen in de knel komen. 
 • De gemeente ondersteunt projecten, die ouderen helpen bij het zo lang mogelijk houden van een actieve rol in de Kamper samenleving. Hierbij kan worden gedacht aan het toewerken naar een vrijwilligersrol bij een sportclub of museum. 
 • Jongeren vormen de toekomst en zijn daarom belangrijk voor onze gemeente. De jeugd moet de ruimte krijgen om veilig op te groeien in Kampen. Voor jongeren, die buiten het vangnet van gezin of georganiseerde jongerenactiviteiten dreigen te vallen, is er één door de gemeente gesubsidieerde organisatie voor jongerenwerk. 
 • We zien ook dat jeugdzorg in de stad kan leiden tot problemen. Overlast van mensen die kan niet getolereerd worden en wordt bestreden. De gemeente moet bij problemen in overleg met zorgverleners en politie voor een juiste aanpak van overlast.
 • Bij de aanbesteding door de gemeente van thuiszorg en huishoudelijk hulp, is een minimumtarief één van de voorwaarden. Doordat mensen langer thuis blijven wonen zal de zorgvraag toenemen. De gemeente moet ervoor zorgen dat de gewenste zorg op maat uitgevoerd wordt.
 • Eenzaamheid komt steeds vaker voor, dat is niet goed voor diegene die het aangaat en kan leiden tot problemen. Corona heeft eenzaamheid bevorderd. De gemeente moet meer de regie nemen om eenzaamheid tegen te gaan door actief bij mensen langs te gaan in de wijk. Initiatieven die eenzaamheid tegen gaan worden moeten weer opgepakt worden en worden ondersteund door de gemeente. De laatste jaren is er veel bezuinigd op dit welzijnswerk. Buurtwerkers kunnen een middel zijn om mensen weer met elkaar in contact te brengen. Activiteiten kunnen voor een deel uitgevoerd worden in bestaande wijkgebouwen.
 • De gemeente blijft zich inzetten voor één gecontroleerd gelegaliseerde coffeeshop en de kweek van legale softdrugs. Tegelijkertijd voert ze een actief ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van softdrugs en hanteert ze strenge eisen om overlast rond de gelegaliseerde coffeeshop te voorkomen.
 • Steeds vaker worden er designerdrugs gebruikt in onze gemeente. Het gebruik van 3mmc is levensgevaarlijk. Het geven van voorlichting is van belang voor jongeren en aan ouders en wordt ondersteund door de gemeente. 
 • Alcoholmisbruik komt veel voor in de gemeente. Alcoholpreventie- en voorlichting komt prominenter op de agenda te staan. 
 • De gemeente moet beschikken over een goed sluitende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag.
 • Toegankelijkheid voor iedereen is van groot belang om mee te kunnen doen in de samenleving. Bij aanleg of renovatie van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Bij het verlenen van vergunningen voor bouwprojecten wordt er rekening gehouden met toegankelijkheid van het betreffende project.