Scholing en vorming

  • Vorming is een essentieel onderdeel van het leven. Daarom zijn goed uitgeruste kinderopvang en goed ingericht onderwijs erg belangrijk. De gemeente zorgt voor voldoende mogelijkheden om onderwijs te kunnen volgen, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Dit laatste is belangrijk voor mensen die als kind weinig of geen onderwijs hebben kunnen volgen.
  • Onderwijs is voor elk kind toegankelijk. De school is voor ieder kind een veilige plek, waar discriminatie niet wordt getolereerd. Het ontstaan van 'zwarte' en 'witte' scholen wordt tegengegaan.
  • Kleine scholen hebben als voordeel dat de leerlingen en hun onderwijzers een persoonlijke band hebben. Scholen moeten soms sluiten vanwege krimp. Omdat wij voorstander zijn van onderwijs in de buurt, moet sluiting zoveel mogelijk worden tegengegaan. Bij dreigende sluiting dient eerst te worden gezocht naar samenwerking met andere scholen.
  • Kampen Sociaal is voor de zogenaamde 'brede school'. Hierbij wordt het schoolgebouw niet alleen gebruikt als basisschool, maar ook als 'buurthuis' met vormende activiteiten als peuterspeelzaal, theaterclub, muzikale vorming. Dit stimuleert sociale contacten en onderling begrip en respect. Het bevordert de leefbaarheid in een buurt. 
  • Naast rekenen en taal is het belangrijk dat leerlingen oog leren krijgen voor gezond leven en een gezonde omgeving. Aandacht op school voor goede voeding, milieu, natuur en cultuur hoort op scholen een verplicht onderdeel te zijn van de maatschappelijke vorming.
  • Het niet of slecht kunnen lezen of schrijven leidt tot minder kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. De gemeente voert een actieve rol in het bestrijden van laaggeletterdheid zowel onder volwassenen als onder kinderen met een taalachterstand.
  • Omscholing van oudere, nog niet gepensioneerden, kan ervoor zorgen dat mensen langer en gezonder door kunnen blijven werken en niet aan de kant komen te staan. Daar waar mogelijk ondersteunt en stimuleert de gemeente deze groep mensen.