De middelen

  • De gemeente hanteert een evenwichtige en inzichtelijk financieel beleid. Begrotingstekorten worden niet in de eerste plaats gedekt door verhoging van lasten voor de inwoners, maar door het bijstellen van niet noodzakelijke ambities.
  • Pacht zijn inkomsten voor de gemeente, echter is deze de afgelopen jaren te fors gestegen. Een socialer pachtbeleid zou de leefbaarheid voor boeren op Kampereiland vergroten.
  • Het geld, waarover de gemeente beschikt, is bedoeld voor het algemene welzijn van haar inwoners. Bij de keuze van besteding van deze middelen wordt uitgegaan van het solidariteitsprincipe. 
  • In één oogopslag moet duidelijk zijn welke rijksgelden binnenkomen, welke bestemming ze hebben, waarvoor ze zijn bestemd en waaraan ze uiteindelijk zijn besteed. Inwoners moeten een beter inzicht krijgen in de geldstromen binnen de gemeente. Kampen Sociaal is daarom tegenstander van het streven naar één budget voor het brede sociale domein, omdat het zicht wordt verloren op hoeveel er binnenkomt en met welke bestemming. 
  • Inhuren van externen voor de uitvoering van gemeentelijke taken wordt zoveel mogelijk beperkt. Er moet optimaal gebruik worden gemaakt van de kwaliteiten van de eigen medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. Waar nodig wordt geïnvesteerd in uitbreiding, opleiding en kwaliteitsverbetering van personeel wat in dienst is van de gemeente.
  • Mensen met de hoogste inkomens dragen de zwaarste lasten. Het is eerlijk dat mensen naar evenredigheid bijdragen aan van de gemeente.