Cultuur en sport

  • Mensen hebben behoefte aan ontspanning. Kampen heeft op dit gebied veel in huis. Kampen Sociaal maakt zich sterk voor een betaalbaar aanbod van cultuur en sport, waarbij de vraag en het draagvlak per soort richtinggevend is voor de mate van ondersteuning door de gemeente.
  • Kunst en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Kampen staat bol van cultuur uit heden en verleden. De gemeente schept voorwaarden om kunst en cultuur te laten bloeien. Initiatieven van kunstenaars verdienen de steun van de gemeente. 
  • De historische binnenstad van Kampen vormt een omgeving, waar het plezierig is te leven, te werken en te recreëren. Het is van groot belang dat historische panden goed onderhouden worden. Het openstellen van alle oude stadspoorten voor bezoekers moet mogelijk worden. De synagoge blijft toegankelijk, eventueel als permanente plek met aandacht voor de Joodse geschiedenis. De kogge wordt behouden voor de toekomst, het is wijs nu budget te reserveren en plannen te maken voor het exposeren van de kogge. Daarbij moet er breed gekeken worden waar de kogge geëxposeerd kan worden. Een Hanzemuseum behoort daarbij tot de mogelijkheden. 
  • Evenementen als het Fullcolor Festival, Sail Kampen en Kerst in Oud Kampen maken de stad aantrekkelijker, daarom krijgen ze volop de medewerking van de gemeente. Organisaties van dergelijke evenementen hoeven geen compensatie te betalen voor gederfde parkeerinkomsten als ze gebruik maken van parkeerplaatsen. De mogelijkheden voor het organiseren van evenementen worden vergroot.
  • Sport is goed voor lichaam en geest. Sport verbindt mensen. De gemeente stimuleert sport en bewegen door onder andere het huidige niveau van de sportparken op zijn minst te behouden. Sportparken zijn bestemd voor beoefening van sporten, maar kunnen breder worden ingezet dan alleen voor sportclubactiviteiten. Omdat geld en middelen van de gemeenschap zo doelmatig mogelijk ingezet behoren te worden, moet worden gestreefd naar intensiever gebruik van sportparken. Sport als onderdeel van buitenschoolse opvang is bijvoorbeeld een bruikbare mogelijkheid, zeker als gebouwen van 'brede scholen' zich in de buurt van sportparken bevinden.
  • Kampen Sociaal pleit voor herstel van het schoolzwemmen binnen onze gemeente. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een minimum loon mag geen belemmering zijn om aan sport te kunnen doen. De gemeente voert een actief en ruimhartig beleid in het aanbieden van gerichte ondersteuning voor bijvoorbeeld een zwembadabonnement of sportclublidmaatschap, al dan niet in de vorm van 'meedoen bonnen'.