Nieuws

25-11-2022 | 22:27 uur

logo_kampensociaal_2022Veelbelovende begroting voor 2023

In de afgelopen maand zijn de besprekingen over de begroting van de gemeente afgerond. Kampen Sociaal (KS) heeft daaraan haar steun gegeven. Hieronder zal ik ingaan op enkele punten die onze aandacht hebben.

Er liggen mooie plannen klaar en het college heeft een flinke opdracht. Daarvoor is er een uitvoeringsprogramma gemaakt. Wanneer je daarnaar kijkt, zie je dat die plannen enorm zijn. Het wordt een enorme uitdaging en gaat grote inzet van de ambtenaren vragen. Ook al is er een toezegging tot uitbreiding van het ambtelijk apparaat, toch wordt er het komend jaar veel van hen verwacht. Wij hebben er vertrouwen in maar zullen het kritisch volgen. Wij verwachten dat jij, als burger, dit zult gaan merken.
We noemen als voorbeeld het onderhoud van het groen in alle wijken. Afgelopen jaren zagen we dat het (on)kruid welig tierde op diverse plaatsen, maar dat er vanwege de opgelegde bezuinigingen nauwelijks iets aan kon worden gedaan. Wij hebben gemerkt dat de mensen zich daaraan hebben geërgerd. Komend jaar is er extra geld begroot om dit onderhoud weer op te pakken. Mocht je toch opmerkingen hierover hebben, meld dit dan, zodat dit alsnog kan worden opgepakt. We hebben de portefeuillehouder gevraagd om, wanneer er toch onvoldoende onderhoud gesignaleerd wordt, de plannen weer bij te stellen.
Wat betreft de minimaregeling: Wij hebben gepleit voor extra uitbreiding naar 120 of 130 %. Alhoewel dit wel voor de kind-regelingen gaat gebeuren hadden we dit toch ook het liefst voor iedereen gezien. Begin volgend jaar wordt het huidige beleid geevalueerd en zal KS in de gaten houden of hierin wellicht bijstelling nodig is. We gaan erop letten dat, als mensen in financiele nood zitten, ze op de juiste wijze geholpen worden en ‘op maat’ de juiste hulp krijgen, zoals toegezegd en afgesproken is in de begrotingsbesprekingen.
Tot onze tevredenheid is de inrichting van het Groene Hart bijna afgerond. Er mogen, wat KS betreft, nog meer mogelijkheden voor diverse activiteiten komen. We zien de drukte en het succes van de skatebaan. KS zegt nu: “Speel daar op in en plaats ook hier een basketbalveldje.” Helaas is dit niet mogelijk omdat er geen extra verstening in het Groene Hart mag komen, ten koste van groen. Maar tot onze voldoening heeft de wethouder van sport toegezegd dat hij met een integraal plan voor de hele stad gaat komen. Daarin gaat bekeken worden waar er extra speelveldjes, waaronder een 3x3 basketbalveldje, moeten gaan komen.
Zoals je weet heeft KS de participatie met de samenleving hoog in het vaandel staan. Wij zullen dan ook in de komende tijd weer kritisch meekijken of dit steeds gebeurt. Jij, als burger, kunt hier een rol in spelen. Denk en kijk met ons mee! Heb je vragen of opmerkingen over ontwikkelingen, laat het ons horen, wellicht kunnen wij als Kampen Sociaal uw geluid in het Gemeentehuis een stem geven!

Namens de fractie van Kampen Sociaal
Lammert Bastiaan

alle nieuwsberichten